AGARLA, MIRKO

AGARLA, MIRKO  

Dipartimento di Automatica e Informatica  

091352  

Mostra records
Risultati 1 - 11 di 11 (tempo di esecuzione: 0.017 secondi).
Citazione Data di pubblicazione Autori File
Predicting Video Memorability Using a Model Pretrained with Natural Language Supervision / Agarla, Mirko; Celona, Luigi; Schettini, Raimondo. - 1:(In corso di stampa). (Intervento presentato al convegno MediaEval Multimedia Benchmark Workshop Working tenutosi a Bergen (NOR) nel January 13–15, 2023). In corso di stampa Agarla Mirko + paper2382.pdf
NTIRE 2023 Quality Assessment of Video Enhancement Challenge / Liu, Xiaohong; Min, Xiongkuo; Sun, Wei; Zhang, Yulun; Zhang, Kai; Timofte, Radu; Zhai, Guangtao; Gao, Yixuan; Cao, Yuqin; Kou, Tengchuan; Dong, Yunlong; Jia, Ziheng; Li, Yilin; Zhao, Kai; Cong, Heng; Shi, Hang; Ma, Zhiliang; Agarla, Mirko; Huang, Zhiwei; Liu, Hongye; Chuang, Ironhead; Fan, Haotian; Zhou, Shiqi; Lai, Yu; Wang, Wenqi; Wu, Haoning; Zhu, Chunzheng; Zhao, Shiling; Brachemi Meftah, Hanene; Shi, Tengfei; Mansouri, Azadeh. - (2023), pp. 1551-1569. (Intervento presentato al convegno Conference on Computer Vision and Pattern Recognition tenutosi a Vancouver, BC (CAN) nel 17-24 June 2023) [10.1109/CVPRW59228.2023.00158]. 1-gen-2023 Mirko Agarla + Liu_NTIRE_2023_Quality_Assessment_of_Video_Enhancement_Challenge_CVPRW_2023_paper (1).pdfNTIRE_2023_Quality_Assessment_of_Video_Enhancement_Challenge.pdf
Quality assessment of enhanced videos guided by aesthetics and technical quality attributes / Agarla, Mirko; Celona, Luigi; Rota, Claudio; Schettini, Raimondo. - (2023), pp. 1533-1541. (Intervento presentato al convegno Conference on Computer Vision and Pattern Recognition tenutosi a Vancouver, BC (CAN) nel 17-24 June 2023) [10.1109/CVPRW59228.2023.00156]. 1-gen-2023 Mirko Agarla + Agarla_Quality_Assessment_of_Enhanced_Videos_Guided_by_Aesthetics_and_Technical_CVPRW_2023_paper.pdfQuality_assessment_of_enhanced_videos_guided_by_aesthetics_and_technical_quality_attributes.pdf
Quasi Real-Time Apple Defect Segmentation Using Deep Learning / Agarla, Mirko; Napoletano, Paolo; Schettini, Raimondo. - In: SENSORS. - ISSN 1424-8220. - 23:18(2023). [10.3390/s23187893] 1-gen-2023 Mirko Agarla + sensors-23-07893.pdf
Semi-supervised cross-lingual speech emotion recognition / Agarla, Mirko; Bianco, Simone; Celona, Luigi; Napoletano, Paolo; Petrovsky, Alexey; Piccoli, Flavio; Schettini, Raimondo; Shanin, Ivan. - In: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS. - ISSN 0957-4174. - 237, Part A:(2023). [10.1016/j.eswa.2023.121368] 1-gen-2023 Mirko Agarla + 1-s2.0-S0957417423018705-main.pdf
Fast-N-Squeeze: Towards Real-Time Spectral Reconstruction From RGB Images / Agarla, Mirko; Bianco, Simone; Buzzelli, Marco; Celona, Luigi; Schettini, Raimondo. - (2022), pp. 1131-1138. (Intervento presentato al convegno IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW) tenutosi a New Orleans (USA) nel 19-20 June 2022) [10.1109/CVPRW56347.2022.00122]. 1-gen-2022 Agarla, Mirko + Agarla_Fast-N-Squeeze_Towards_Real-Time_Spectral_Reconstruction_From_RGB_Images_CVPRW_2022_paper.pdfFast-n-Squeeze_towards_real-time_spectral_reconstruction_from_RGB_images.pdf
NTIRE 2022 Spectral Recovery Challenge and Data Set / Boaz, Arad; Radu, Timofte; Rony, Yahel; Nimrod, Morag; Amir, Bernat; Yuanhao, Cai; Jing, Lin; Zudi, Lin; Haoqian, Wang; Yulun, Zhang; Agarla, Mirko; Others,. - (2022), pp. 862-880. (Intervento presentato al convegno 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW tenutosi a New Orleans, LA (USA) nel 19-20 June 2022) [10.1109/CVPRW56347.2022.00102]. 1-gen-2022 Mirko, Agarla + Arad_NTIRE_2022_Spectral_Recovery_Challenge_and_Data_Set_CVPRW_2022_paper.pdfNTIRE_2022_Spectral_Recovery_Challenge_and_Data_Set.pdf
An analysis of spectral similarity measures / Agarla, M.; Bianco, S.; Celona, L.; Schettini, R.; Tchobanou, M.. - 2021-November:(2021), pp. 300-305. (Intervento presentato al convegno 29th Color and Imaging Conference - Color Science and Engineering Systems, Technologies, and Applications, CIC 2021) [10.2352/issn.2169-2629.2021.29.300]. 1-gen-2021 Agarla, M. + publication - CIC2021___MSreco.pdf
An Efficient Method for No-Reference Video Quality Assessment / Agarla, Mirko; Celona, Luigi; Schettini, Raimondo. - In: JOURNAL OF IMAGING. - ISSN 2313-433X. - 7:3(2021), p. 55. [10.3390/jimaging7030055] 1-gen-2021 Mirko Agarla + publication - jimaging-07-00055.pdf
On the Semantic Dependency of Video Quality Assessment Methods / Agarla, Mirko; Celona, Luigi. - 2021:(2021), pp. 49-53. (Intervento presentato al convegno London Imaging Meeting). 1-gen-2021 Agarla, Mirko + publication - LIM2021___Video_quality.pdf
No-reference quality assessment of in-capture distorted videos / Agarla, M.; Celona, L.; Schettini, R.. - In: JOURNAL OF IMAGING. - ISSN 2313-433X. - 6:8(2020). [10.3390/JIMAGING6080074] 1-gen-2020 Agarla, M. + publication - jimaging-06-00074.pdf