Zhang Li, Ye Yang, Edoardo Bruno, Pan Yi, Wen Zishen, Zhang Jingqiu, “Bridge: Dream and Nightmare”