Συμβολή στη θεωρία των αρχιτεκτονικών συνθέσεων (Contributo alla teoria della composizione architettonica).