Η αυτονομία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης (L'autonomia della composizione architettonica).