Modelling matrix injection through elasticporous preforms