Synchronization and desynchronization on rotating platforms