WU, JINGHUI

WU, JINGHUI  

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale  

090937  

Mostra records
Risultati 1 - 6 di 6 (tempo di esecuzione: 0.008 secondi).
Citazione Data di pubblicazione Autori File
An Analysis of the Propagation of Surface Acoustic Waves in a Substrate Covered by a Metal T-plate with the Carrera Unified Formulation / Wu, Jinghui; Wang, Ji; Carrera, Erasmo; Augello, Riccardo. - In: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES. - ISSN 1537-6532. - (In corso di stampa). In corso di stampa Jinghui WuErasmo CarreraRiccardo Augello + -
An analysis and experimental validation of natural frequencies of elastic ellipsoids with the Rayleigh–Ritz method / Wu, Jinghui; Wang, Ji; Xie, Longtao; Zhgoon, Sergei; Wu, Rongxing; Zhang, Aibing; Ma, Tingfeng; Du, Jianke. - In: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES. - ISSN 1537-6532. - (2022). [10.1080/15376494.2022.2077486] 1-gen-2022 Jinghui Wu + An analysis and experimental validation of natural frequencies of elastic ellipsoids with the Rayleigh Ritz method.pdf
Analysis of Vibration Frequencies of Piezoelectric Ceramic Rings as Ultrasonic Transducers in Welding of Facial Mask Production / Wu, Jinghui; Zhao, Shengquan; Xie, Longtao; Wang, Ji. - 38:1(2021), pp. 124-131. [10.16356/j.1005-1120.2021.01.012] 1-gen-2021 Jinghui WU + -
Research in nonlinearity of surface acoustic wave devices / Tian, Yahui; Wang, Litian; Wang, Yuanyuan; Li, Yang; Wu, Haoxiang; Qian, Lirong; Li, Honglang; Wu, Jinghui; Wang, Ji. - In: MICROMACHINES. - ISSN 2072-666X. - 12:12(2021). [10.3390/mi12121454] 1-gen-2021 Jinghui Wu + micromachines-12-01454-v2 (3)_compressed (1).pdf
Composition dependence of the physical and acousto-optic properties of transparent Ge–As–S chalcogenide glasses / Ding, Shengjie; Dai, Shixun; Cao, Zhenfei; Liu, Chengcheng; Wu, Jinghui. - In: OPTICAL MATERIALS. - ISSN 0925-3467. - (2020). [10.1016/j.optmat.2020.110175] 1-gen-2020 Jinghui Wu + 1-s2.0-S0925346720305188-main.pdf
Correlation between acousto-optic and structural properties of Ge–Sb–S chalcogenide glasses / Cao, Zhenfei; Dai, Shixun; Ding, Shengjie; Liu, Chengcheng; Wu, Jinghui. - In: CERAMICS INTERNATIONAL. - ISSN 0272-8842. - (2020), pp. 10385-10391. [10.1016/j.ceramint.2020.01.036] 1-gen-2020 Jinghui Wu + s11440-021-01216-7.pdf